วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบกสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจพัฒนากา

  • ความเป็นมาของการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก ถูกริเริ่มให้มีการจัดตั้งขึ้น ในปลายปี ๒๕๕๐ โดยดำหริของ เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก พลตรี สถาพร สีมาสุรรักษ์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล และครอบครัวที่มีบุตรหลานในวัยก่อนเข้าเรียน ที่ขาดผู้ดูแลต้องไปฝากเลี้ยง ตามสถานที่รับเลี้ยงเด็กภายนอก เริ่มต้นก่อสร้างโดยการปรับปรุง ดัดแปลงอาคารด้านล่างแฟลตที่พักอาศัยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ใช้เป็นตัวอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และใช้งบประมาณของหน่วยในการดำเนินงานก่อสร้าง แล้วเสร็จพร้อมเริ่มเปิดรับเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา รับเลี้ยงดูเด็กในวัย ๑.๕ - ๔ ปี จำนวนไม่เกิน ๒๔ คน โดยเริ่มต้นมีเด็กมาสมัครรับเลี้ยงจำนวน ๑๓ คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ โดยได้รับการอนุญาตจัดตั้ง จากสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญสำหรับการเรียนรู้ในระดับประถมวัยของเด็ก ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นำบุตรหลานมาฝากเลี้ยงมากขึ้นตามลำดับ ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมยุทธโยธาทหารบก ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ในระัดับดีมาก ปี ๒๕๕๒ จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข